Zgłoszenia na konferencję hybrydową
„Wrażliwość i kompetencje międzykulturowe w opiece medycznej”

Liczba miejsc ograniczona:
audytorium: 30 osób
streaming: 150 osób

Miejsce:

21 lutego
9.00 – 14.10
Sala im. Lecha Bądkowskiego

Organizatorzy:

Samorząd Województwa Pomorskiego / Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Partnerzy:

Program konferencji

I dzień 21 lutego 2022 roku

9.00 – 9.15

Przywitanie gości i wystąpienie otwierające „Polityka Samorządu Województwa Pomorskiego w opiece zdrowotnej i integracji imigrantów”
Agnieszka Kapała – Sokalska członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

9.15 – 9.30

Realizacja misji Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek we wzmacnianiu usług publicznych
Karolina Stubińska Prezeska CWII

9.30 – 10.00

„Wrażliwość i kompetencje międzykulturowe w opiece medycznej oraz Pojęcie zdrowia i choroby w różnych kulturach
Paulina Pawlicka psycholożka, adiunkt w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Uniwersytecie Gdańskim

10.00 – 10.30

Wrażliwa kulturowo opieka nad dziewczynką i kobietą”
Lidia Chylewska-Barakat pracowniczka naukowo-dydaktycznym UMK w Toruniu, terapeutka.

10.30 – 11.15

Dyskusja panelowa. Moderacja Karolina Stubińska, uczestnicy Katarzyna Kałduńska (pielęgniarka specjalistyczna medycyny paliatywnej)
Anna Majda-Sandomierska(położna, koordynatorka Oddziału Położniczo- Ginekologicznego), Sabri Hussein (lekarz specjalista chirurg)

11.15 – 11.45

Przerwa

11.45 – 12.05

Kontakt cudzoziemca z polskim systemem ochrony zdrowia
z praktyki doradców legalizacyjnych w województwie pomorskim – Renata Majda doradczyni w punkcie doradczym CWII w Kwidzynie.

12.05 – 12.30
Finansowe i prawne ograniczenia terapii obywateli państw trzecich
Paweł Treder Referat organizacji świadczeń zdrowotnych- Zespół monitorowania świadczeń, jakości i e-zdrowia w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

12.40 – 13.10

Bariery komunikacyjne – czy technologie języka mogą pomóc ją pokonać?
Anna Kotarska – Przedstawicielka krajowa służb publicznych w unijnym programie European Language Resource Coordination (ELRC), tłumaczka specjalistyczna języka angielskiego

13.10 – 13.50

Dyskusja panelowa.
Moderacja Waja Jabłonowska, uczestnicy: Emilia Stubińska (ratowniczka medyczna i pielęgniarka), Aga Wilczyńska doradczyni, Jolanta Zając (pielęgniarka środowiska naucznia), Anna Czarnecka (Przewodnicząca ORPiP).

13.50 – 14.10

Podsumowanie i rekomendacje.

II dzień 22 lutego 2022 roku

Dwa równoległe warsztaty zdalne na platformie Zoom.

9.00 -14.00
Podstawy edukacji seksualnej dla dziewcząt i kobiet z doświadczeniem migracji

14.00 – 19.00
Kompetencje Komunikacji Międzykulturowej pracowników ochrony zdrowia

Prelegentki i Prelegenci

Paulina Pawlicka, psycholożka, adiunkt w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka, dwujęzyczności oraz warsztaty dotyczące różnorodności, zmiany społecznej oraz tożsamości kulturowej i narodowej.

Jednym z jej zainteresowań naukowych i praktycznych jest psychologia edukacji, a w tym dwujęzyczność oraz rozwój sprawności poznawczych i językowych w kontekście edukacji dwujęzycznej w Polsce. Jej praca doktorska, pisana pod okiem prof. Marty Bogdanowicz, pt. „Przyswajanie języków o różnym stopniu transparentności a sprawność czytania dzieci w wieku wczesnoszkolnym” dotyczyła analizy postępów w czytaniu w języku polskim u polskich dzieci, które uczęszczały do szkoły polsko- lub anglojęzycznej.

Lidia Chylewska–Barakat, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała w 2001 roku w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Jest psychotraumatologiem, terapeutą Analizy Transakcyjnej, Somatic Experience, Nueroafektywnego Modelu Relacyjnego  (NARM) oraz certyfikowanym psychologiem rodzinnym a także pracownikiem naukowo-dydaktycznym UMK w Toruniu. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, terapii traum, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń kontroli emocji oraz depresji. Od 2014 roku pracuje z cudzoziemcami w kraju i za granicą

Renata Majda, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studnia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni w zakresie komunikacji i marketingu. Od ponad 30 lat zajmuje się pomocą społeczną, a od 20 lat kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi. Od trzech lat doradca w Punkcie Doradczym dla Imigrantów w Kwidzynie. Od 2018 roku uczestniczy w różnych panelach tematycznych dotyczących migracji na terenie województwa pomorskiego. W 2019 roku jako przedstawiciel powiatu kwidzyńskiego została powołana do Zespołu Zadaniowego do Spraw Regionalnej Polityki Imigracyjnej w województwie pomorskim.

Paweł Treder
Główny specjalista
Referat organizacji świadczeń zdrowotnych
Zespół monitorowania świadczeń, jakości i e-zdrowia
Departament Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
W tym obszarze edukował uczestników Uniwersytetów III Wieku, Fundacji, Klubów seniora na terenie województwa pomorskiego.

Anna Kotarska, przedstawicielka krajowych służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC). Funkcję pełni w oparciu o nominację Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) Komisji Europejskiej oraz Niemieckiego Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją (DFKI). Absolwentka filologii angielskiej, studiów podyplomowych w dziedzinie translatoryki oraz kursu eMBA w ochronie zdrowia. Studiowała podyplomowo finanse przedsiębiorstw i logistykę. Członkini Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wymieniona na liście tłumaczy medycznych. Tłumaczka specjalistyczna języka angielskiego od ponad 20 lat oraz koordynatorka projektów tłumaczeniowych, m.in. w Centrali NFZ i na Politechnice Gdańskiej, obecnie współpracująca głównie z uczelniami wyższymi (GUMed, AMuz) i kadrą akademicką. W ramach projektu ELRC popularyzuje potrzebę gromadzenia otwartych zasobów językowych na potrzeby rozwoju unijnego serwisu językowego eTranslation oraz wiedzę nt. usług tłumaczenia, narzędzi i technologii języka, w tym dobrych praktyk branżowych dotyczących zamówień publicznych na te usługi. Uczestniczy także w innych projektach związanych z ww. tematyką.

Filip Jędruch – Dziennikarz radiowy i specjalista ds. komunikacji oraz nowych technologii w organizacjach pozarządowych. Koordynator ogólnopolskiej sieci Mobilnych Doradców w Programie Sektor 3.0 (FRSI i PAFW). Fan opowiadania historii, lokalny animator kultury.

Trenerki

Barbara Baran, prowadząca: Barbara Baran – psycholożka kliniczna, seksuolożka. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, współautorka międzynarodowych publikacji. Opiekunka merytoryczna książki #sexedPL. Współpracowała m.in. z fundacją #sexedPL, Społecznym Komitetem ds. AIDS, Amnesty International, Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Warszawie.

Ewa Romanowska, działaczka społeczna, edukatorka, filolożka, politolożka. Od 2000 roku związana ze środowiskiem olsztyńskiej „Borussii” – organizacji pozarządowej działającej na rzecz budowania i rozwijania dialogu pomiędzy ludźmi różnych narodowości, kultur, wyznań czy poglądów poprzez działania edukacyjne i kulturalne. Zaangażowana w rozwój współpracy transgranicznej. Koordynatorka ogólnopolskiego programu wizyt studyjnych dla studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii Study Tours to Poland dla studentów. Autorka i współautorką publikacji na temat stosunków polsko-rosyjskich, współpracy transgranicznej, Obwodu Kaliningradzkiego FR, aktywizacji społeczności lokalnych. Współtwórczyni Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie – działającego od 2013 roku miejsca spotkań, działań, edukacji. Tutorka w Programie Liderzy PAFW. Członkini zarządu Fundacji BORUSSIA oraz Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Kornelia Kurowska, menadżerka kultury, edukatorka, absolwentka filologii germańskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; prezes Fundacji „Borussia” i przewodnicząca Stowarzyszenia WK „Borussia”. Inicjatorka i koordynatorka programów i projektów edukacji pozaformalnej o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim, współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami w kraju i za granicą; prowadzi szkolenia z edukacji międzykulturowej, komunikacji w grupie, zarządzania projektem; członkini grup roboczych i gremiów krajowych i międzynarodowych, zajmujących się edukacją obywatelską.