Administrator danych osobowych:

CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK
ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1
80-866 Gdańsk
zwane dalej organizacją.

Dane kontaktowe:

CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok.1 , 80-866 Gdańsk, centrum@cwii.pl, tel. 512 949 109

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do kontaktu lub udzielenia pomocy Tobie w tym do:

 • świadczenia pomocy, w tym występowania w imieniu naszego Klienta przed urzędami i sądami,
 • udzielaniu porad,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z zapytaniem z Twojej strony,
 • utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • obsługa Twojej korespondencji, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie organizacji: cwii.pl,
 • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

Na podstawie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

 • związanych z wysłanym zapytaniem z Twojej strony,
 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością Organizacji.

 

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z Organizacją wymagamy podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia Twojej sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Tobą umowy możemy również żądać od Ciebie podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Tobą żadnych relacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Organizacji.

 

Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracasz do Organizacji.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Organizację są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.
Masz prawo:

 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Organizacji,
 • do otrzymania od Organizacji Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że
  decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Organizacji, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum@cwii.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

Pamiętaj, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO Organizacja zwolniona jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (radcowskiej), w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy (np. dane osobowe innych stron postępowania sądowego lub administracyjnego, świadków, pełnomocników, biegłych).

 

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Organizację Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Organizacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Organizacji przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Organizację dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu
rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Organizacja zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Organizacja nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.