Konkurs Inicjatywy

W konkursie Inicjatywy wspierane będą pomysły, które inicjują międzykulturową współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą integracji osób bez obywatelstwa polskiego z obywatelami Polski. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego w pełni wykorzystującego potencjał każdego członka społeczności bez względu na pochodzenie i długość pobytu. Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych, składających się z obywateli i obywatelek Polski oraz obywateli i obywatelek innych krajów, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Pamiętajcie – wszelkich informacji udzielamy:
tel: 606 603 351
mail: inicjatywy@cwii.pl
bezpośrednio w punktach w Tczewie, Kwidzynie i Pruszczu Gdańskim

Mentorzy

Projekty artystyczne:

Emilia Garska – streetart, graffitti, murale, szablony itp. emilia.garska@cwii.pl

Maksymilian Flemming – stolarka i majsterkowanie, projektowanie i wynalazczość mflemming@fundacjapokolenia.pl

 

Projekty związane z ekologią:

Waja Jabłonowska – kosmetyki naturalne, ogrodnictwo, kuchnia wegetariańska waja.jablonowska@cwii.pl

Joanna Sadowska – przetrwanie w lesie: rozpoznawanie gatunków roślin, tropów zwierząt, gatunków ptaków, orientowanie się terenie, elementy leśnego survivalu

 

Projekty związane z historią i tradycjami lokalnymi

Łukasz Brządkowski – ciekawostki historyczne, szukanie materiałów w archiwach i lokalnych zbiorach, wirtualne muzea itp. brzadkowski@dobrarobota.org

 

Nowoczesne technologie, multimedia, media społecznościowe:

Filip Jędruch – kręcenie filmów, media społecznościowe, dziennikarstwo jedruch@dobrarobota.org

Mateusz Graczyk – strony www, grafika komputerowa it@cwii.pl

 

Sport i aktywny tryb życia

Paulina Kremer – zasady ruchu drogowego, aktywność rowerowa, turystyka rowerowa, nauka jazdy na rowerze doradca.tczew@cwii.pl

 

Edukacja, projekty integracyjne wokół działań szkół, przedszkoli, domów kultury, bibliotek

Waja Jabłonowska –  waja.jablonowska@cwii.pl

Regulamin konkursu

 1. W Konkursie Inicjatyw Integracyjnych wspierane będą pomysły, które zakładają międzykulturową współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą integracji osób bez obywatelstwa polskiego z obywatelami Polski. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego w pełni wykorzystującego potencjał każdego członka społeczności bez względu na pochodzenie i długość pobytu. Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych, składających się z obywateli i obywatelek Polski oraz obywateli i obywatelek innych krajów, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 2. W ramach Konkursu przewidywane jest sfinansowanie co najmniej 30 inicjatyw, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców o różnym pochodzeniu, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności lub danej grupy;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 1. Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać wyłącznie grupy nieformalne.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie grupy nieformalne, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 • planują prowadzić działania na terenie województwa pomorskiego
 • składają się z co najmniej 3 osób, w tym osób z obywatelstwem polskim i innym niż polskie
 • są gotowe pracować z mentorem/mentorką z listy mentorów/mentorek udostępnionej przez Operatora
 1. W przypadku grup nieformalnych składających się wyłącznie z osób niepełnoletnich, należy wskazać dodatkowo osobę pełnoletnią, która będzie sprawowała formalną opiekę nad grupą
 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje publiczne
 • podmioty prywatne
 1. W przypadku wyboru do realizacji przez Komisję Konkursową projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (realizator) natomiast środki przyznane w ramach dotacji  są wydatkowane bezpośrednio przez Operatora. Operator nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i Operatora jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.
 2. W ramach konkursu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:
 • zakup artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku
 • koszty usług graficznych,
 • honoraria specjalistów
 • koszty tłumaczeń
 • koszty związane z realizacją zadań zdalnych np. licencje, oprogramowanie, sprzęt itp.
 • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione
 • koszty związane z promocją zadania
 • środki ochrony osobistej
 1. W ramach realizacji inicjatywy nie można finansować:
 • udzielania pożyczek, pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym
 • osobowych kosztów administracyjnych np. koordynacji projektu
 • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 • zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
 • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 • inwestycji (np. zakup gruntów, środków transportu itp.),
 • wycieczek i wyjazdów poza województwo pomorskie,
 • zakupu napojów alkoholowych,
 • podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
 • realizacji odpłatnych działań
 • zakupów gotówkowych
 1. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy,gdy:
 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • zostaną poniesione w terminie określonym w umowie.
 1. Operator dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
 • Wniosek jest jest kompletny i czytelny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
 • Wniosek jest złożony przez grupę nieformalną składającą się co najmniej z 3 osób, planującą działania na terenie województwa pomorskiego
 • W przypadku grupy składającej się wyłącznie z osób niepełnoletnich, wskazaną osobę pełnoletnią, sprawującą opiekę nad grupą
 • Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 • Koszt realizacji inicjatywy nie przekracza 2 000 złotych.
 • Planowana inicjatywa nie zagraża zdrowiu osób uczestniczących i zakłada zachowanie reżimu sanitarnego

12. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Operatora. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci

13. Komisja Konkursowa wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 • Zakładają realizację inicjatywy istotnie wpływającej na poziom integracji migrantów w danej społeczności
 • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

14. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez grupę.

15. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.