Dotychczas przepisy dotyczące zatrudniania asystentów wielokulturowych były nieprecyzyjne.
To czy tacy asystenci pojawiali się w szkołach oparte było na woli organu prowadzącego.
Czasami pojawiało się finansowanie z projektów zewnętrznych.

Ma w tym zakresie nastąpić zmiana i asystentura ma być ujęta w subwencji oświatowej.

Projekt MEiN ujmuje to tak:
„W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w art. 165 ust. 8 proponuje się wprowadzenie następującej zmiany:
zapis ,,Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.”

zastępuje się zapisem:

,,Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły w wymiarze niezbędnym do zapewnienia pomocy osobom przybywającym z zagranicy. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.”

Jeżeli poszukujecie asystenta, asystentki kulturowego/ej dla dzieci z Ukrainy.
Zgłoście swoje potrzeby w formularzu.

Formularz    Osoba do kontaktu i dane kontaktowe:    Zatrudnienie od: